به نظرتان احساساتی هستید یا منطقی؟؟؟؟


به نظرتان احساساتی هستید یا منطقی؟؟؟؟
برای فهمیدن این موضوع که واقعا احساساتی هستید یا منطقی، فقط کافیه چند
لحظه وقت بذارید .یک تست کوتاه اما جالب :ابتدا برای چند لحظه به کف دستتان نگاه کنید .

و پس از آن به ناخن‌های همان دستتان نگاه کنید.

(تا وقتی این دو کار رو نکردید آخر ایمیل رو نخونید، وگرنه ارزشش رو از
دست میده. سر کاری نیست ).

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

اگر برای دیدن ناخن‌هایتان دستتان را برگرداندید و ناخن‌ها را نگاه
کردید؛ گفته می‌شود که انسانی بیشتر منطقی هستید...
ولی اگر برای دیدن ناخن‌هایتان در همان حال که کف دستتان مقابل شما است،
انگشتانتان را خم کردید و به ناخن هایتان نگاه کردید، بیشتر بر احساس‌تان
تکیه دارید...

/ 0 نظر / 8 بازدید