اس ام اس جملات زیبای کوروش کبیر
 
 

دستانی که کمک می کنند پاکتر از دستهایی هستند که رو به آسمان دعا می کنند.
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
اگر میخواهید دشمنان خود را تنبیه کنید به دوستان خود محبت کنید.
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 
آنچه جذاب است سهولت نیست، دشواری هم نیست، بلکه دشواری رسیدن به سهولت است .
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
وقتی توبیخ را با تمجید پایان می دهید، افراد درباره رفتار و عملکرد خود فکر می کنند، نه رفتار و عملکرد شما
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 
سخت کوشی هرگز کسی را نکشته است، نگرانی از آن است که انسان را از بین می برد .
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
اگر همان کاری را انجام دهید که همیشه انجام می دادید، همان نتیجه ای را می گیرید که همیشه می گرفتید .
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
افراد موفق کارهای متفاوت انجام نمی دهند، بلکه کارها را بگونه ای متفاوت انجام می دهند.
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
پیش از آنکه پاسخی بدهی با یک نفر مشورت کن ولی پیش از آنکه تصمیم بگیری با چند نفر
 
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 
کار بزرگ وجود ندارد، به شرطی که آن را به کارهای کوچکتر تقسیم کنیم .
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 
کارتان را آغاز کنید، توانایی انجامش بدنبال می آید .
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 
انسان همان می شود که اغلب به آن فکر می کند .
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
همواره بیاد داشته باشید آخرین کلید باقیمانده، شاید بازگشاینده قفل در باشد
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 
تنها راهی که به شکست می انجامد، تلاش نکردن است .
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
دشوارترین قدم، همان قدم اول است .
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
عمر شما از زمانی شروع می شود که اختیار سرنوشت خویش را در دست می گیرید .
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
آفتاب به گیاهی حرارت می دهد که سر از خاک بیرون آورده باشد .
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
وقتی زندگی چیز زیادی به شما نمی دهد، بخاطر این است که شما چیز زیادی از آن نخواسته اید .
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 
من یاور یقین و عدالتم من زندگی ها خواهم ساخت، من خوشی های بسیار خواهم آورد من ملتم را سربلند ساحت زمین خواهم کرد، زیرا شادمانی او شادمانی من است.
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
شهریاری که نداند شب مردمانش چگونه به
صبح میرسد
گورکن گمنامی است که دل به دفن دانایی
بسته است
مردمان من امانت آسمانند بر این خاک تلخ
مردمان من خان و مان من اند
کوروش بزرگ
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
شهریاری که نداند شب مردمانش چگونه به
صبح میرسد
گورکن گمنامی است که دل به دفن دانایی
بسته است
مردمان من امانت آسمانند بر این خاک تلخ
مردمان من خان و مان من اند
کوروش بزرگ
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 
باورها و هر آنچه از دیدگان اندیشه هایمان می گذرد را به زنجیر می کشند..
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
من یاور یقین و عدالتم من زندگی ها خواهم ساخت، من خوشی های بسیار خواهم آورد من ملتم را سربلند ساحت زمین خواهم کرد، زیرا شادمانی او شادمانی من است
“کورش بزرگ”
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
بیادتان مى آورم تا همیشه بدانید که زیباترین منش آدمى ، محبت اوست پس ؛محبت کنید چه به دوست ، چه به دشمن! که دوست را بزرگ کند و دشمن را دوست. “کوروش بزرگ”
 

/ 0 نظر / 9 بازدید