هیچوقت برای تغییر دیر نیست !

زندگی یک مشکل نیست که باید حلش کرد بلکه یک هدیه است که باید ازش لذت برد"

 

 وقتی دائم بگویی گرفتارم، هیچ وقت آزاد نمی شوی وقتی دائم بگویی وقت ندارم، هیچوقت زمان پیدا نمی کنیوقتی دائم بگویی فردا انجامش می دهم، آن فردا هیچوقت نمی آید
! وقتی صبح بیدار می شویم دو انتخاب داریم:... برگردیم بخوابیم و رویا ببینیم،
... ... یا بیدار شویم و رویاهایمان را دنبال کنیم.
انتخاب با توست...
ما کسانی که به فکرمان هستند را نگران می کنیم و حتی به گریه می اندازیم
و گریه می کنیم برای کسانی که حتی لحظه ای به فکر ما نیستند!
این یکی از حقایق عجیب زندگی است،
و اگر این را بفهمی، هیچوقت برای تغییر دیر نیست

 
/ 0 نظر / 31 بازدید