کلمات ناب

سازنده ترین کلمه گذشتاست
آن را تمرین کن

پرمعنی ترین کلمه مااست
آن را به کار بر

عمیق ترین کلمه عشقاست
به آن ارج بده

بی رحم ترین کلمه تنفراست
با آن بازی نکن

خودخواهانه ترین کلمه مناست
از آن حذر کن

ناپایدارترین کلمه خشماست
آن را فرو بر

بازدارنده ترین کلمه ترساست
با آن مقابله کن

با نشاط ترین کلمه کاراست
به آن بپرداز

پوچ ترین کلمه طمع است
آن را بکش

سازنده ترین کلمه صبراست
برای داشتنش دعا کن

روشن ترین کلمه امیداست
به آن امیدوار باش

ضعیف ترین کلمه حسرتاست
حسرت کش نباش

تواناترین کلمه دانشاست
آن را فرا گیر

محکم ترین کلمه پشتکاراست
آن را داشته باش

سمی ترین کلمه شانساست
به امید آن نباش

لطیف ترین کلمه لبخنداست
آن را حفظ کن

ضروری ترین کلمه تفاهماست
آن را ایجاد کن

سالم ترین کلمه سلامتیاست
به آن اهمیت بده

اصلی ترین کلمه اعتماداست
به آن اعتماد کن

دوستانه ترین کلمه رفاقتاست
از آن سو استفاده نکن

زیباترین کلمه راستیاست
با آن روراست باش

زشت ترین کلمه تمسخراست
دوست داری با تو چنین شود؟!

موقر ترین کلمه احتراماست
برایش ارزش قائل شو

آرامترین کلمه آرامشاست
آرامش را دریاب

عاقلانه ترین کلمه احتیاطاست
حواست را جمع کن

دست و پا گیر ترین کلمه محدودیتاست
اجازه نده مانع پیشرفتت شود

سخت ترین کلمه غیر ممکناست
غیر ممکن وجود ندارد

مخرب ترین کلمه شتابزدگیاست
مواظب پل های پشت سرت باش

تاریک ترین کلمه نادانیاست
آن را با نور علم روشن کن

کشنده ترین کلمه اضطراباست
آن را نادیده بگیر

صبور ترین کلمه انتظاراست
منتظرش بمان

با ارزش ترین کلمه بخششاست
برای بخشش هیچوقت دیر نیست

قشنگ ترین کلمه خوشروییاست
راز زیبایی در آن نهفته است

رسا ترین کلمه وفاداریاست
بدان که جمع همیشه بهتر از یک فرد بودن است

محرک ترین کلمه هدفمندیاست
زندگی بدون آن پوچ است

و

هدفمند ترین کلمه موفقیتاست
پس پیش به سوی موفقیت
/ 1 نظر / 68 بازدید
الهام

سلام دوست عزیز.متن زیبایی بود.حسابی به دلم نشست.دوست داشتید به وب منم سربزنید.موفق باشید.